Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Episode 11 March 29, 2021 00:58:25
Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Mar 29 2021 | 00:58:25

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Listen

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Listen

Episode 29

May 28, 2021 00:58:49
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Listen