Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Episode 12 March 29, 2021 00:57:57
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Mar 29 2021 | 00:57:57

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Listen

Episode 7

March 26, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

Listen