Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Episode 47 January 28, 2022 00:57:23
Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Jan 28 2022 | 00:57:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 24

April 16, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η αδιάλειπτη προσευχή «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες»

Listen

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Listen

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

Listen