Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

Episode 61 May 27, 2022 00:57:23
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

May 27 2022 | 00:57:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 29

May 28, 2021 00:58:49
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Listen

Episode 63

June 10, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Listen

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Listen