Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Episode 62 June 03, 2022 00:57:11
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Jun 03 2022 | 00:57:11

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Listen

Episode 64

June 24, 2022 00:57:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Listen

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen