Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Episode 62 June 03, 2022 00:57:11
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Jun 03 2022 | 00:57:11

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

Listen

Episode 4

March 24, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Listen

Episode 64

June 24, 2022 00:57:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Listen