Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

Episode 60 May 20, 2022 00:56:44
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

May 20 2022 | 00:56:44

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen

Episode 63

June 10, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Listen

Episode 62

June 03, 2022 00:57:11
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Listen