Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Episode 64 June 24, 2022 00:57:07
Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Jun 24 2022 | 00:57:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 11

March 29, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Listen

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

Listen