Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Episode 38 November 19, 2021 00:58:05
Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Nov 19 2021 | 00:58:05

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 2

March 24, 2021 00:58:40
Episode Cover

Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής

Listen

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

Listen

Episode 44

January 07, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Listen