Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Episode 65 June 30, 2022 00:59:07
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Jun 30 2022 | 00:59:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

Listen

Episode 15

March 29, 2021 00:58:21
Episode Cover

Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων

Listen

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen