Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο

Episode 33 June 25, 2021 00:57:50
Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο

Jun 25 2021 | 00:57:50

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 1

March 24, 2021 00:58:54
Episode Cover

Βιογραφικά στοιχεία του Αββά Κασσιανού

Listen

Episode 6

March 26, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

Listen

Episode 2

March 24, 2021 00:58:40
Episode Cover

Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής

Listen