Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Episode 65 June 30, 2022 00:59:07
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 24

April 16, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η αδιάλειπτη προσευχή «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες»

...

Listen

Episode 2

March 24, 2021 00:58:40
Episode Cover

Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής

...

Listen

Episode 9

March 29, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

...

Listen