Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Episode 42 December 27, 2021 00:57:46
Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Dec 27 2021 | 00:57:46

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Listen

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Listen

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Listen