Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής

Episode 2 March 24, 2021 00:58:40
Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Παφνούτιου: Τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

...

Listen

Episode 11

March 29, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

...

Listen

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

...

Listen