Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Episode 38 November 19, 2021 00:58:05
Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 6

March 26, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

...

Listen

Episode 24

April 16, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η αδιάλειπτη προσευχή «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες»

...

Listen