Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Episode 29 May 28, 2021 00:58:49
Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 6

March 26, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

...

Listen

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

...

Listen